Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là:

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn