Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhóm loài là đặc trưng của quần xã, không phải của quần thể.

Chọn B

Ý kiến của bạn