Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc trưng nổi bật thời tiết miền Bắc nước ta vào đầu mùa đôn

Đặc trưng nổi bật thời tiết miền Bắc nước ta vào đầu mùa đôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng nổi bật thời tiết miền Bắc nước ta vào đầu mùa đông là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn