Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại hội quốc tế cộng sản lần VII họp vào thời gian nào? Ở đâ

Đại hội quốc tế cộng sản lần VII họp vào thời gian nào? Ở đâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại hội quốc tế cộng sản lần VII họp vào thời gian nào? Ở đâu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn