Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 02 mol khí CO2 vào dung dịch CaOH2 2M sau phản ứng

Dẫn 02 mol khí CO2 vào dung dịch CaOH2 2M sau phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 2M, sau phản ứng thu được muối canxi cacbonat. Thể tích dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O


⟹ ({n_{Ca{{(OH)}_2}}}) ⟹ ({V_{Ca{{(OH)}_2}}})    

Giải chi tiết:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,2 →      0,2                                       (mol)

⟹ ({n_{Ca{{(OH)}_2}}}) = 0,2 mol.

⟹ ({V_{Ca{{(OH)}_2}}}) = n/CM = 0,2/2 = 0,1 lít = 100ml.

Đáp án A

Ý kiến của bạn