Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 336 lít khí CO đktc qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và

Dẫn 336 lít khí CO đktc qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 3,36 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO (tỉ lệ mol 1 : 1) nung nóng thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với He bằng 10,2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(CO(0,15) + left{ begin{array}{l}F{e_2}{O_3}(x)\MgO(x)end{array} right. to left{ begin{array}{l}C{O_{(du)}}(a)\C{O_2}(b)end{array} right. + left{ begin{array}{l}Fe(2x)\MgO(x)end{array} right.)


Dựa vào bảo toàn nguyên tố và tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với He ⟹ a và b.


Dựa vào phản ứng CO + Fe2O3 ⟹ x ⟹ m. (Với x là số mol của Fe2O3 và MgO).

Giải chi tiết:

Gọi a và b lần lượt là số mol của CO và CO2 trong hỗn hợp khí.

Gọi x là số mol của Fe2O3 và MgO(hai chất có tỉ lệ số mol 1:1).

(CO(0,15) + left{ begin{array}{l}F{e_2}{O_3}(x)\MgO(x)end{array} right. to left{ begin{array}{l}C{O_{(du)}}(a)\C{O_2}(b)end{array} right. + left{ begin{array}{l}Fe(2x)\MgO(x)end{array} right.)

* Xét hỗn hợp khí:

BTNT C ⟹ nCO (dư) + nCO2 = nCO (bđ) = a + b = 0,15           (1).

Ta có dkhí/He = 10,2 ⟹ Mkhí = 10,2.4 = 40,8

⟹ mkhí = nCO (dư) + nCO2 = 28a + 44b = 40,8.0,15 = 6,12  (2).

Từ (1) và (2) ⟹ a = 0,03 và b = 0,12.

* Xét phản ứng:

Fe2O3 + 3CO (xrightarrow{{{t^0}}}) 2Fe + 3CO2

Theo PTHH ⟹ nFe2O3 = x = nCO2/3 = 0,04 mol.

Vậy m = mFe2O3 + mMgO + 160.0,04 + 40.0,04 = 8 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn