Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 496 gam hỗn hợp X gồm toluen và stiren qua dung dịc

Dẫn 496 gam hỗn hợp X gồm toluen và stiren qua dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 49,6 gam hỗn hợp X gồm toluen và stiren qua dung dịch brom thấy có 48 gam brom phản ứng. Phần trăm khối lượng toluen trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hỗn hợp X có stiren (C6H5CH=CH2) phản ứng với dung dịch brom.


Dựa vào nBr2 ⟹ nstiren ⟹ mstiren ⟹ mtoluen ⟹ %mtoluen = mtoluen.100%/mX

Giải chi tiết:

nBr2 = 0,3 mol.

PTHH: C6H5CH=CH2 + Br2 ⟶ C6H5CHBrCH2Br

Theo PTHH ⟹ nstiren = nBr2 = 0,3 mol.

⟹ mstiren = 0,3.104 = 31,2 gam.

⟹ mtoluen = 49,6 – 31,2 = 18,4 gam.

Vậy %mtoluen = 18,4.100%/49,6 = 37,1%.

Chọn D.

Ý kiến của bạn