Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 672 lít khí H2 đktc tác dụng hoàn toàn với m gam be

Dẫn 672 lít khí H2 đktc tác dụng hoàn toàn với m gam be

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 6,72 lít khí H2 (đktc) tác dụng hoàn toàn với m gam benzen xúc tác Ni, to thu được xiclohexan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: C6H6 + 3H2 (xrightarrow{{Ni,{t^o}}}) C6H12


Dựa vào PTHH ⟹ nC6H6 ⟹ m.

Giải chi tiết:

nH2 = 0,3 mol.

PTHH: C6H6 + 3H2 (xrightarrow{{Ni,{t^o}}}) C6H12

Theo PTHH ⟹ nC6H6 = nH2/3 = 0,1 (mol)

Vậy m = mC6H6 = 0,1.78 = 7,8 gam.

Chọn C.

Ý kiến của bạn