Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu 17 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn