Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn khí CO đktc khử toàn hoàn oxit sắt thu được 84 gam

Dẫn khí CO đktc khử toàn hoàn oxit sắt thu được 84 gam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí CO (đktc) khử toàn hoàn oxit sắt thu được 8,4 gam sắt và V lít khí CO2, toàn bộ khí CO2 được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức của oxit sắt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O


Theo PTHH ⟹ ({n_{C{O_2}}}).

Giải chi tiết:

Gọi công thức của oxit sắt là FexOy.

(F{e_x}{O_y} + yCOxrightarrow{{{t^0}}}xFe + yC{O_2})

Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{Fe}}}}{{{n_{C{O_2}}}}})

⟹ CT oxit sắt.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + CO2.

 0,2               ←         0,2                     (mol)

(F{e_x}{O_y} + yCOxrightarrow{{{t^0}}}xFe + yC{O_2})

Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{Fe}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = dfrac{{0,15}}{{0,2}} = dfrac{3}{4})

Vậy CT của oxit sắt là Fe3O4.

Đáp án C

Ý kiến của bạn