Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn khí CO dư qua các chất rắn FeO MgO CuO Fe3O4 nung n

Dẫn khí CO dư qua các chất rắn FeO MgO CuO Fe3O4 nung n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí CO dư qua các chất rắn: FeO, MgO, CuO, Fe3O4 nung nóng thu được hỗn hợp X gồm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của CO sgk hóa 11 trang 71.

Giải chi tiết:

CO + FeO → Fe + CO2

 CO không khử được MgO

 CO + CuO → Cu + CO2

 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Chất rắn X gồm Fe, MgO, Cu.

Đáp án C

Ý kiến của bạn