Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn luồng khí CO qua 24 gam bột Fe2O3 nung nóng dư sau

Dẫn luồng khí CO qua 24 gam bột Fe2O3 nung nóng dư sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn luồng khí CO qua 24 gam bột Fe2O3 nung nóng (dư), sau phản ứng thu được 19,04 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Coi hỗn hợp X gồm Fe và O.


Dùng bảo toàn electron để tìm số mol H2 ⟹ V.

Giải chi tiết:

- ({n_{F{e_2}{O_3}}}) = 24/160 = 0,15 mol.

- Khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng oxi mất đi.

mgiảm = mO mất đi = 24 – 19,04 = 4,96 gam

⟹ nO mất đi = 4,96/16 = 0,31 mol.

Fe2O3 + CO → X + CO2

- Coi hỗn hợp X gồm (left{ begin{array}{l}Fe:0,15.2 = 0,3mol\O:0,15.3 - 0,31 = 0,14molend{array} right.)

- Khi X + HCl:

(Fe; to mathop {Fe}limits^{ + 2}  + 2e)

0,3     → 0,6                (mol)

(mathop Olimits^0 )    +   2e → (mathop Olimits^{ - 2} )

0,14 → 0,28                (mol)

(2mathop Hlimits^{ + 1}  + {rm{ }}2e to {H_2})

Áp dụng định luật bảo toàn electron:

⟹ ({n_{{H_2}}}) = (0,6 – 0,28)/2 = 0,16 mol.

⟹ V = 0,16.22,4 = 3,584 lít.

Đáp án A

Ý kiến của bạn