Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa t

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là cách li địa lí, các cá thể của các quần thể khác nhau ít gặp nhau.

Chọn D

Ý kiến của bạn