Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc

Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại đâu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 140.

Giải chi tiết:

Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Chọn D.

Ý kiến của bạn