Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 (Sgk trang 89)

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn