Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô

Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến thay một cặp (A - T) bằng một cặp (G-X) sẽ làm tăng 1 liên kết hidro.

Vì A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

Chọn A

Ý kiến của bạn