Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm giá giá tiền - giá

Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm giá giá tiền - giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm: giá ( giá tiền) - giá ( giá để đồ vật).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Từ đồng âm.

Giải chi tiết:

Ví dụ:

Cái bút này giá 20.000 đồng.

Nhà em có cái giá sách rất đẹp.

Ý kiến của bạn