Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động trạng thái- bơi…………………

Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động trạng thái- bơi…………………

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái:

- (bơi):……………………………………………………………….

- (thích):………………………………………………………………


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh.

Giải chi tiết:

a. Bạn Minh bơi nhanh nhất lớp em.

b. Em thích bơi lội trên dòng sông quê hương.

Ý kiến của bạn