Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = 200 2 cos 100pi t v vào hai đầu đoạn

Đặt điện áp u = 200 2 cos 100pi t v vào hai đầu đoạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = 200sqrt 2 cos left( {100pi t} right),,left( v right)) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở (R) và tụ điện có điện dung (C = dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{pi },,F). Điều chỉnh biến trở để công suất trên mạch đạt cực đại, giá trị của biến trở là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung kháng của tụ điện: ({Z_C} = dfrac{1}{{omega C}})


Công suất của mạch điện: (P = dfrac{{{U^2}R}}{{{R^2} + {Z_C}^2}})


Áp dụng bất đẳng thức Cô – si: (a + b ge 2sqrt {ab} ) (dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow a = b))

Giải chi tiết:

Dung kháng của tụ điện là:

({Z_C} = dfrac{1}{{omega C}} = dfrac{1}{{100pi .dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{pi }}} = 50,,left( Omega  right))

Công suất của mạch điện là:

(P = dfrac{{{U^2}R}}{{{R^2} + {Z_C}^2}} = dfrac{{{U^2}}}{{R + dfrac{{{Z_C}^2}}{R}}})

Công suất trên mạch đạt cực đại ({P_{max }} Leftrightarrow {left( {R + dfrac{{{Z_C}^2}}{R}} right)_{max }})

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có:

(R + dfrac{{{Z_C}^2}}{R} ge 2{Z_C}) (dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow R = dfrac{{{Z_C}^2}}{R} Rightarrow R = {Z_C} = 50Omega ))

Vậy công suất trên mạch đạt cực đại khi (R = 50Omega )

Chọn B.

Ý kiến của bạn