Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = 310cos 100pi t V t tính bằng s vào hai

Đặt điện áp u = 310cos 100pi t V t tính bằng s vào hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = 310cosleft( {100pi t} right)V) (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm (t = 0), điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị (155V) lần đầu tiên tại thời điểm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng trục thời gian suy ra từ vòng tròn lượng giác.

Giải chi tiết:

Ta có, tại (t = 0:{u_0} = 310V)

( Rightarrow ) Thời điểm đầu tiên điện áp đạt giá trị:

(u = 155V = dfrac{{{U_0}}}{2}) là (t = dfrac{T}{6} = dfrac{1}{{300}}s)

Chọn D.

Ý kiến của bạn