Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U 2 cos 100pi t V vào hai đầu đoạn mạch

Đặt điện áp u = U 2 cos 100pi t V vào hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = Usqrt 2 cosleft( {100pi t} right)V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần (R = 100;sqrt 3 Omega ), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng (400Omega ) và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha (dfrac{pi }{3}) so với điện áp (u). Tính cảm kháng của cuộn dây và hệ số công suất của mạch.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa u và i: (tan varphi  = dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}); với (varphi  = {varphi _u} - {varphi _i})


Hệ số công suất: (cos varphi  = dfrac{R}{Z}); với (varphi  = {varphi _u} - {varphi _i})

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện trong mạch sớm pha (dfrac{pi }{3}) so với điện áp (u)( Rightarrow varphi  = {varphi _u} - {varphi _i} =  - dfrac{pi }{3})

Ta có:

(begin{array}{l}tan varphi  = dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R} Leftrightarrow tan left( { - dfrac{pi }{3}} right) = dfrac{{{Z_L} - 400}}{{100sqrt 3 }} =  - sqrt 3 \ Rightarrow {Z_L} = 100Omega end{array})

Hệ số công suất của mạch:

(cos varphi  = cos left( { - dfrac{pi }{3}} right) = 0,5)

Chọn D.

Ý kiến của bạn