Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U0cos omega t + varphi vào hai đầu đ

Đặt điện áp u = U0cos omega t + varphi vào hai đầu đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = {U_0}cos left( {omega t + varphi } right)) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính hệ số công suất: (cos varphi  = dfrac{R}{Z} = dfrac{R}{{sqrt {{R^2} + {{left( {{Z_L} - {Z_C}} right)}^2}} }})

Giải chi tiết:

Đoạn mạch gồm RL nối tiếp có hệ số công suất của đoạn mạch là:

(cos varphi  = dfrac{R}{Z} = dfrac{R}{{sqrt {{R^2} + {{left( {omega L} right)}^2}} }})

Chọn D.

Ý kiến của bạn