Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U0cosomega t V vào hai đầu cuộn cảm th

Đặt điện áp u = U0cosomega t V vào hai đầu cuộn cảm th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = {U_0}cosomega tleft( V right)) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có phương trình là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần:


+ Cường độ dòng điện cực đại: ({I_0} = dfrac{{{U_0}}}{{{Z_L}}})


+ ({varphi _u} - {varphi _i} = dfrac{pi }{2})

Giải chi tiết:

Biểu thức điện áp: (u = {U_0}cosomega tleft( V right))

Biểu thức cường độ dòng điện:

(i = dfrac{{{U_0}}}{{{Z_L}}}cosleft( {omega t + {varphi _u} - dfrac{pi }{2}} right) = dfrac{{{U_0}}}{{omega L}}cosleft( {omega t - dfrac{pi }{2}} right)A)

Chọn C.

Ý kiến của bạn