Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đất feralit có mùn với đặc tính chua, tầng đất mỏng được hìn

Đất feralit có mùn với đặc tính chua, tầng đất mỏng được hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đất feralit có mùn với đặc tính chua, tầng đất mỏng được hình thành ở vùng có độ cao từ 700-1700m vì:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn