Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt tính rồi tính  a 14582 + 1705         b 1337 - 605 

Đặt tính rồi tính  a 14582 + 1705         b 1337 - 605 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt tính rồi tính:  

a) (145,82 + 17,05)         

b) (133,7 - 6,05)                  

c) (12,5 times 6,5)              

d) (142,5:19)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

a) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:


- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.


- Cộng như cộng các số tự nhiên.


- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.


b) Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:


- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.


- Trừ như trừ các số tự nhiên.


- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.


Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


c) Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:


- Nhân như nhân các số tự nhiên.


- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


d) Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:


- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.


- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.


- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải chi tiết:

a) (145,82 + 17,05)

(begin{array}{l} + underline {begin{array}{*{20}{c}}{145,82}\{,,17,05}end{array}} \,,,162,87end{array})

b) (133,7 - 6,05)

(begin{array}{l} - underline {begin{array}{*{20}{c}}{133,7}\{,,,,,,,,6,05}end{array}} \,,,,,,127,65end{array})

c) 

d) 

Ý kiến của bạn