Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính trước một thấu

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính trước một thấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính trước một thấu kính cho ảnh ảo ({A_1}{B_1}) cao gấp 3 lần vật.  Dịch vật dọc theo trục chính 5cm ta thu được ảnh ảo ({A_2}{B_2}) cao gấp 2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Công thức thấu kính: (dfrac{1}{f} = dfrac{1}{d} + dfrac{1}{{d'}})


+ Số phóng đại ảnh: (k =  - dfrac{{d'}}{d})


k > 0: ảnh và vật cùng chiều; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.

Giải chi tiết:

Ảnh là ảnh ảo nên ảnh và vật cùng chiều ( Rightarrow k > 0)

+ Ban đầu: ({k_1} =  - dfrac{{{d_1}'}}{{{d_1}}} = 3 Rightarrow {d_1}' =  - 3{d_1})

( Rightarrow dfrac{1}{f} = dfrac{1}{{{d_1}}} + dfrac{1}{{{d_1}'}} = dfrac{1}{{{d_1}}} + dfrac{1}{{ - 3{d_1}}} = dfrac{2}{{3{d_1}}},,left( 1 right))

+ Sau khi dịch chuyển vật:

({k_2} =  - dfrac{{{d_2}'}}{{{d_2}}} = 2 Rightarrow {d_2}' =  - 2{d_2})

( Rightarrow dfrac{1}{f} = dfrac{1}{{{d_2}}} + dfrac{1}{{{d_2}'}} = dfrac{1}{{{d_2}}} + dfrac{1}{{ - 2{d_2}}} = dfrac{1}{{2{d_2}}},,left( 2 right))

+ Từ (1) và (2) ta có:

(dfrac{2}{{3{d_1}}} = dfrac{1}{{2{d_2}}} Leftrightarrow 3{d_1} - 4{d_2} = 0,,left( 3 right))

+ Khi dịch vật dọc theo trục chính 5cm ta thu được ảnh ảo ({A_2}{B_2} < {A_1}{B_1})

( Rightarrow ) vật được dịch lại gần thấu kính

( Rightarrow {d_2} = {d_1} - 5 Rightarrow {d_1} - {d_2} = 5cm,,,left( 4 right))

+ Từ (3) và (4) ( Rightarrow {d_1} = 20cm)

Thay vào (1) ta có:

(dfrac{1}{f} = dfrac{2}{{3{d_1}}} = dfrac{2}{{3.20}} = dfrac{1}{{30}} Rightarrow f = 30cm)

Chọn B.

Ý kiến của bạn