Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dấu hiệu cần tìm hiểu Số con trong mỗi gia đình của một

Dấu hiệu cần tìm hiểu Số con trong mỗi gia đình của một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dấu hiệu cần tìm hiểu.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu.

Giải chi tiết:

Dấu hiệu là số con trong mỗi gia đình của một khu vực dân cư

Chọn A.

Ý kiến của bạn