Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là hình thức sản xuất có vai trò đặc biệ

Đâu không phải là hình thức sản xuất có vai trò đặc biệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là hình thức sản xuất có vai trò đặc biệt trong công nghiệp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 33 – Một số hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp chủ yếu

Giải chi tiết:

Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp.

=> Trang trại là hình thức sản xuất quan trọng của nông nghiệp, không phải của công nghiệp

Chọn D

Ý kiến của bạn