Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu không phải là tên một ngư trường trọng điểm ở Việt Nam?

Đâu không phải là tên một ngư trường trọng điểm ở Việt Nam?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là tên một ngư trường trọng điểm ở Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn