Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon th

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dầu mỏ là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết (lượng rất nhỏ) các chất vô cơ.

Đáp án A

Ý kiến của bạn