Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy các ion nào sau đây đều thuộc loại ion đa nguyên tử

Dãy các ion nào sau đây đều thuộc loại ion đa nguyên tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các ion nào sau đây đều thuộc loại ion đa nguyên tử?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Ion đơn nguyên tử: những ion được tạo thành tử 1 nguyên tử (VD: Na+, Ca2+, Cl-,  O2-,…).


- Ion đa nguyên tử: những ion được tạo bởi một nhóm nguyên tử (VD: OH- , SO42- , NH4+,…).

Giải chi tiết:

- Loại A vì có Ca2+, Na+ là ion đơn nguyên tử.

- Loại B vì có Al3+, Mg2+ là ion đơn nguyên tử.

- Loại D vì có Ba2+  là ion đơn nguyên tử.

- Chọn C vì dãy ion OH-, NH4+, CO32-, SO42- đều là các ion đa nguyên tử.

Đáp án C

Ý kiến của bạn