Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng

Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết polime.

Giải chi tiết:

- A loại tơ lapsan do được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

- B đúng.

- C loại tơ nilon-6 do được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, tơ axetat do được điều chế từ xenlulozơ.

- D loại tơ nilon-6,6; nhựa novolac do được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, tơ visco do được điều chế từ xenlulozơ.

Đáp án B

Ý kiến của bạn