Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối axit?           

Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối axit?           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối axit?

          


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A loại BaCO3

C và D loại CaCO3

Đáp án B

Ý kiến của bạn