Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ SO3 và P2O5 Na2

Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ SO3 và P2O5 Na2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

Giải chi tiết:

Dãy chất nào sau đây gồm toàn oxit bazơ là Na2O và CaO.

Đáp án D

Ý kiến của bạn