Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách sắp xếp tính bazơ của các amin: R-N


+ R đẩy e ⟹ làm tăng mật độ electron trên N ⟹ tăng tính bazơ.


+ R hút e ⟹ làm giảm tính bazơ.


Ghi nhớ: Amin thơm < NH3 < amin no < NaOH;


                Amin no bậc 1 < amin no bậc 2.

Giải chi tiết:

Thứ tự sắp xếp theo tính bazơ giảm dần là: CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn