Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy gồm các oxit axit là SO2 Na2O và CuO SO3 CO2 và P2O

Dãy gồm các oxit axit là SO2 Na2O và CuO SO3 CO2 và P2O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm các oxit axit là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

Giải chi tiết:

Oxit axit là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

Dãy gồm các oxit axit là SO3, CO2 và P2O5.

Đáp án B

Ý kiến của bạn