Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy gồm các phân tử có cấu trúc mạch nhánh là amilopect

Dãy gồm các phân tử có cấu trúc mạch nhánh là amilopect

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm các phân tử có cấu trúc mạch nhánh là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết phần đại cương polime.

Giải chi tiết:

A loại thủy tinh hữu cơ, xenlulozơ.

B đúng.

C loại amilozo, poli(vinyl clorua), tơ nitron.

D loại polistiren, cao su thiên nhiên.

Đáp án B

Ý kiến của bạn