Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:

Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn