Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe<sup>2+</sup> đã axit hoá ngườ

Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe<sup>2+</sup> đã axit hoá ngườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe2+ đã axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K2Cr2O7 0,02M. Để chuẩn độ K2Cr2O7dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M. Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe2+ trên bằng dung dịch KMnO4  thì thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét các quá trình cho nhận e :

+/ Cho e : Fe+2  Fe+3 + 1e

                2I-  I2 + 2e

+/ Nhận e : Cr+6 + 3e  Cr+3

                   Mn+7 + 5e  Mn+2

Ta thấy : ne trao đổi = 6nK2Cr2O7 = nKI + nFe+

=> nFe2+ = 0,006 mol ( Xét với 100 ml)

=> với 150 ml dung dịch có 0,009 mol Fe2+

=> ne trao đổi = nFe2+ = 5nKMnO4

=> VKMnO4 = 0,09 lít = 90 ml

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn