Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để chứng minh định lý sau đây bằng phương pháp chứng mi

Để chứng minh định lý sau đây bằng phương pháp chứng mi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để chứng minh định lý sau đây bằng phương pháp chứng minh phản chứng “Nếu (n) là số tự nhiên và ({n^2}) chia hết cho (5) thì (n) chia hết cho (5)”, một bạn làm như sau:

(left( I right)): Giả sử (n) chia hết cho (5).

(left( {II} right)): Khi đó, (n = 5k) với (k) là số nguyên

(left( {III} right)): Suy ra, ({n^2} = 25{k^2}). Do đó, ({n^2}) chia hết cho (5).

(left( {IV} right)): Vậy mệnh đề được chứng minh.

Lập luận trên sai từ giai đoạn nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp phản chứng để chứng minh lại bài toán.

Giải chi tiết:

Theo đề bài: Chứng minh định lý “Nếu (n) là số tự nhiên và ({n^2}) chia hết cho (5) thì (n) chia hết cho (5)” bằng phản chứng nên Giai đoạn (left( I right)) là đáp án sai.

Vậy bạn làm sai từ giai đoạn (left( I right)).

Chọn  A

Ý kiến của bạn