Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, nước ta phải:

Để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, nước ta phải:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, nước ta phải:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn