Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần

Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+/ C6H10O5 + 3HNO3 C6H7O2(NO3)3 + 3H2O

=> nxenlulose trinitrat theo lý thuyết  = nxenlulose trinitrat theo thực tế  / H%

                                           = 26,73.100 / (297.60)

                                           =  0,15 kmol = 150 mol

=>nHNO3 = 3 . 150 = 450 mol

=> VHNO3 = mdd HNO3 / D = 450.63.100 / ( 94,5.1,5) = 20000 ml = 20l

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn