Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để điều chế trực tiếp m-bromnitrobenzen cần dùng hợp ch

Để điều chế trực tiếp m-bromnitrobenzen cần dùng hợp ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế trực tiếp m-bromnitrobenzen cần dùng hợp chất hữu cơ nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc thế vào vòng benzen dựa vào nhóm thế thứ nhất.

Giải chi tiết:

Để điều chế trực tiếp m-bromnitrobenzen cho nitrobenzen phản ứng thế với brom khan (xt: Fe; 1:1).

Chọn B.

Ý kiến của bạn