Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đốt cháy hết 234 gam benzen cần V lít không khí đktc

Để đốt cháy hết 234 gam benzen cần V lít không khí đktc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đốt cháy hết 23,4 gam benzen cần V lít không khí (đktc) (biết %VO2 = 20%). Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2C6H6 + 15O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 12CO2 + 6H2O


Dựa vào PTHH ⟹ nO2 ⟹ VO2 ⟹ V = Vkk = VO2.100%/20%.

Giải chi tiết:

nC6H6 = 0,3 mol.

PTHH: 2C6H6 + 15O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) 12CO2 + 6H2O

Theo PTHH ⟹ nO2 = 15nC6H6/2 = 2,25 mol.

⟹ VO2 = 2,25.22,4 = 50,4 lít.

Vậy V = Vkk = 50,4.100%/20% = 252 lít.

Chọn A.

Ý kiến của bạn