Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bìn

Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh đã thông nhất mục đích gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn