Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để nhận biết ion PO43- dùng thuốc thử là dung dịch HCl

Để nhận biết ion PO43- dùng thuốc thử là dung dịch HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để nhận biết ion PO43- dùng thuốc thử là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của ion PO43-.

Giải chi tiết:

Để nhận biết ion PO43- dùng thuốc thử là dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa Ag3PO4 vàng.

PTHH: 3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ vàng

Chọn C.

Ý kiến của bạn