Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để nhận biết ion SO42- sử dụng dung dịch chứa ion Cl- B

Để nhận biết ion SO42- sử dụng dung dịch chứa ion Cl- B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để nhận biết ion SO42- sử dụng dung dịch chứa ion


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của ion SO42-.

Giải chi tiết:

Để nhận biết ion SO42- dùng ion Ba2+ tạo thành kết tủa trắng BaSO4.

PTHH: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ trắng

Chọn B.

Ý kiến của bạn