Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt phenol axit acr

Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt phenol axit acr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol, axit acrylic, axit axetic bằng một thuốc thử, người ta dùng thuốc thử


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của các chất để nhận biết.

Giải chi tiết:

Cho dung dịch Br2 vào các chất:

- Hiện tượng tạo kết tủa trắng là phenol.

C6H5-OH + 3Br2 → C6H2Br3-OH ↓ + 3HBr.

- Hiện tượng mất màu dung dịch Br2 đó là axit acrylic.

CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOH.

- Không hiện tượng là axit axetic.

Ý kiến của bạn