Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt hai dung dịch MgCl2 và MgHCO32 người ta th

Để phân biệt hai dung dịch MgCl2 và MgHCO32 người ta th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt hai dung dịch MgCl2 và Mg(HCO3)2 người ta thử các cách sau:

(a) Đun sôi dung dịch.

(b) Nhỏ vài giọt Na2CO3.

(c) Nhỏ vài giọt Ba(OH)2.

Cách có thể phân biệt hai dung dịch trên là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: Có thể dùng Ba(OH)2 để phân biệt MgCl2 và Mg(HCO3)2.


Ba(OH)2 + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2.


Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → BaCO3 ↓ + MgCO3 ↓ + 2H2O.


Tuy thành phần các kết tủa khác nhau nhưng các kết tủa đều có màu trắng.


⟹ Không phân biệt được.

Giải chi tiết:

- Xét cách (a):

+ Khi đun sôi dung dịch Mg(HCO3)2 bị phân hủy, xuất hiện kết tủa trắng và bọt khí thoát ra.

Mg(HCO3)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) MgCO3 ↓ + CO2 + H2O

+ Dung dịch MgCl2 không có hiện tượng gì.

⟹ Phân biệt được hai dung dịch.

- Xét cách (b):

Khi nhỏ vài giọt Na2CO3 vào, cả hai dung dịch đều phản ứng tạo kết tủa trắng:

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3 ↓ + 2NaCl

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 ↓ + 2NaHCO3

⟹ Không phân biệt được.

- Xét cách (c):

Khi nhỏ vài giọt Ba(OH)2 vào, cả hai dung dịch đều phản ứng tạo kết tủa trắng:

Ba(OH)2 + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2.

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → BaCO3 ↓ + MgCO3 ↓ + 2H2O.

⟹ Không phân biệt được.

Vậy chỉ có cách (a) mới phân biệt được hai dung dịch.

Đáp án A

Ý kiến của bạn