Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp lai tế bào (lai sinh dưỡng).

Chọn D

Ý kiến của bạn